Od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca próbuje uprościć zasady rozliczania niewielkich kwot wypłacanych osobom fizycznym na podstawie umów cywilnoprawnych. W praktyce zmiany te przysparzają niektórym podatnikom wielu kłopotów.

Jak przypomina Agnieszka Morska, doradca podatkowy, współpracownik w Sendero Tax & Legal, zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. od przychodów wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (z wyjątkiem umów zawartych w ramach firmy) podatek pobierany był według zryczałtowanej 18-proc. stawki (bez uwzględniania m.in. kosztów uzyskania przychodów), jeżeli suma należności określonych w umowie lub umowach zawartych przez osobę niebędącą pracownikiem z tym samym podmiotem nie przekraczała – z tego samego tytułu – miesięcznie 200 zł.

– Niestety – za sprawą zwrotu „suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem”, którym posłużył się ustawodawca dokonując nowelizacji – trudno mówić o uproszczeniu – zauważa Agnieszka Morska.

Według naszej rozmówczyni, w ocenie organów podatkowych ryczałtowe rozliczenie tzw. małych zleceń ma zastosowanie wyłącznie, gdy wynagrodzenie określone zostało w umowie lub umowach kwotowo. Takie stanowisko zajął m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 9 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-753/09-2/MG).

– Podatek zryczałtowany może być zatem pobrany wyłącznie, gdy z umowy (lub umów) wynika stawka miesięczna nie wyższa niż 200 zł – ostrzega Agnieszka Morska.

Dodaje, że jeżeli umowa będzie zawierać wskazanie, jak wynagrodzenie powinno być wyliczone (np. jako iloczyn nakładu czasu pracy i stawki godzinowej) ryczałtowe opodatkowanie nie przysługuje, nawet gdy suma należności za dany miesiąc nie przekroczy 200 zł.

Agnieszka Morska zauważa, że niestety przy okazji nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r., ustawodawca nie dostrzegł tego problemu. Przepis dotyczący małych zleceń został zmieniony, jednak przepis „należność określona w umowie” pozostał.

PRZYKŁAD

Jak prawidłowo rozliczać przychody z drobnych zleceń

Podatnik sporządza na podstawie umowy o dzieło tłumaczenie 4 stron. Czy może być ono różnie opodatkowane?

Tak. Jeżeli wynagrodzenie w umowie o dzieło (np. z tytułu tłumaczenia 4 stron) ustalone zostałoby na 180 zł, płatnik (przy założeniu, że spełnione są pozostałe warunki) zobowiązany byłby do pobrania podatku według stawki 18-proc. Gdyby wynagrodzenie zostało określone na podstawie stawki za jedną stronę tłumaczenia (45 zł) i liczbę przetłumaczonych stron, wówczas wynagrodzenie za 4 strony (180 zł) podlegałoby opodatkowaniu na zasadach ogólnych.