1 września 2010 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innych ustaw. Zmieniły one też regulacje ustaw podatkowych dotyczące przekazywania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Nowe zasady mają zastosowanie po raz pierwszy w rozliczeniu za ubiegły rok.

Obowiązki OPP

Przy rozliczeniu za 2010 rok organizacje, które chcą otrzymać 1 proc. podatku z rozliczenia za 2010 rok musiały pilnować kilku terminów: 30 listopada 2010 r. – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego; koniec grudnia 2010 r. – termin do przedstawienia zmian w zakresie opublikowanych w wykazie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących nazwy, adresu oraz numeru KRS organizacji; 31 stycznia 2011 r. – termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zmian w numerze rachunku bankowego – w przypadku gdy wykaz do 15 stycznia 2011 r. nie zawiera numeru rachunku lub numer ten jest błędny; do końca lutego 2011 r. – termin ostatecznej weryfikacji zamieszczonych na 15 lutego danych dotyczących numerów rachunków bankowych.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy zmiana rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych. Wtedy zmiany rachunku mogą nastąpić bez przestrzegania wskazanych terminów.

Zeznanie i korekta

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekaże na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z odpowiedniego wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zatem w rozliczeniu za 2010 rok ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć korektę deklaracji z wskazaniem wpłaty jednoprocentowej dla organizacji pożytku publicznego będzie 30 maja 2011 r. Według dotychczasowych zasad byłby to 30 czerwca 2011 r., bo na złożenie korekty z wykazaną wpłatą jednoprocentową podatnicy mieli dwa miesiące od terminu na złożenie deklaracji PIT.

Zapłata podatku

Warunkiem przekazania kwoty jednoprocentowej począwszy od rozliczenia za 2010 rok jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważana będzie również zaległość podatkowa, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

Wniosek podatnika

Organizację pożytku publicznego, która ma dostać wpłatę jednoprocentową wybiera podatnik. Za wniosek o przekazanie 1 proc. uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego przez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego. Nie trzeba już w deklaracji wpisywać nazwy wybranej organizacji.

Rubryki przeznaczone na wpłatę jednoprocentową przewidują zeznania PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Podatnik, który zdecyduje się o przekazaniu kwoty 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego musi taką deklarację wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania rocznego. Jeżeli składa PIT-28 – wypełnia część M: poz. 126-130, PIT-36 -część O, poz. 305-309, PIT-36L – część N, poz. 105-109, PIT-37 – część H, poz. 124-128, PIT-38 – część G, poz. 58-62, PIT-39 – część G, poz. 51-55. W tych rubrykach zeznań wpisujemy numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. należnego podatku oraz kwotę, która ma zasilić konto organizacji pożytku publicznego.

Kwota, którą chcemy przekazać dla organizacji, nie może przekraczać 1 proc. podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przekazanie środków

Kwotę z 1 proc. podatku naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota ta będzie pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Dotychczas wpłaty z 1 proc. były dokonywane w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym będzie przekazywał organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

1) danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

2) wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,

3) przeznaczeniu kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego wymienionych.

Do tej pory dane te były przekazywane razem z przekazywanymi kwotami z 1 proc. PIT.

Warto wiedzieć, że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł odstąpić od przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1 proc. z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

Podstawa prawna

- Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).