Pracodawca wypłacił w grudniu 2 tys. zł (brutto) wynagrodzenia za pracę. W kwocie tej zawierają się składki na ubezpieczenie społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy. Wskutek tych odliczeń pracownik otrzyma do wypłaty 1206,48 zł. Przychód ten w kwocie 2 tys. zł został uwzględniony w wystawionej pracownikowi informacji PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

W lutym pracodawca ustalił, że wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w grudniu poprzedniego roku jest świadczeniem nienależnym (pracownik przez cały grudzień przebywał na urlopie bezpłatnym). W związku z tym pracodawca skierował do pracownika pisemne wezwanie do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia. W jakiej kwocie pracownik powinien zwrócić nienależnie pobrane wynagrodzenie?

Krajowa Informacja Podatkowa uważa, że jeśli otrzymany przez podatnika przychód ze stosunku pracy okazał się nienależny, to pracownik powinien dokonać jego zwrotu pracodawcy w pełnej wysokości, tj. w naszym przykładzie w wysokości 2 tys. zł. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie posługuje się pojęciem „wynagrodzenia netto”, a pojęciem przychodu i dochodu. W tym przypadku przychodem podatnika jest kwota 2 tys. zł, a skoro świadczenie to było nienależne, to zwrot dotyczy całej kwoty.

not. EM

Podstawa prawna

Art. 11, art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).