Trudna sytuacja w Egipcie i Tunezji może wpłynąć na sprawozdania finansowe polskich spółek, które inwestowały w tych regionach. Wartość bilansowa inwestycji związanych z tymi krajami będzie musiała zostać przeszacowana, a następnie konieczne będzie ujęcie w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących ich wartość.

Marceli Mierzwicki, starszy konsultant z Grant Thornton Frąckowiak, potwierdza, że tak będzie przykładowo w przypadku polskiej spółki, która posiada inwestycje w tunezyjskich spółkach hotelowych. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie analizy i oszacowanie wartości przyszłych przepływów pieniężnych z działalności hotelowej odpowiednio uaktualnione właściwą stopą dyskontową uwzględniającą wzrost ryzyka gospodarki tunezyjskiej.

– Jeżeli jest ona niższa niż wartość bilansowa wynikająca z ceny nabycia, spółka inwestycyjna powinna dokonać odpisu aktualizującego wartość swoich inwestycji w Tunezji – podkreśla Marceli Mierzwicki.

Adam Misiński, biegły rewident w KPMG, wyjaśnia, że dokonanie odpisu aktualizującego wartość udziałów może spowodować obniżenie wyniku finansowego spółki. Taka sytuacja wystąpi, gdy zgodnie z ustawą o rachunkowości spółka będzie zobowiązana do obciążenia tym odpisem kosztów finansowych.

– Jeżeli przykładowo spółka tunezyjska podlega konsolidacji w sprawozdaniu sporządzanym przez polską spółkę, wówczas gorsze wyniki finansowe i stan majątkowy zagranicznej spółki bezpośrednio negatywnie wpływają na sprawozdanie polskiej spółki – twierdzi nasz rozmówca.

Dane dotyczące spółki tunezyjskiej są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu polskiej spółki.

Według Adama Misińskiego, jeżeli polska spółka w znaczącym zakresie prowadzi działalność turystyczną na terenach, które są uznawane za ryzykowne, wówczas może być narażona na poniesienie strat w związku z istotnym spadkiem popytu na świadczone usługi turystyczne. W zależności od skali zagrożeń z tytułu utraty klientów może to powodować obowiązek utworzenia rezerwy zmniejszającej wynik finansowy lub ewentualnie wystarczy opisać to ryzyko w notach do sprawozdania finansowego.