Część inwestorów obraca papierami wartościowymi czy instrumentami pochodnymi, które są denominowane w walutach obcych. Jeśli inwestor kupił np. akcje w walucie obcej, to dochód obliczany w tej walucie zagranicznej po sprzedaży tych akcji różni się od dochodu obliczanego z uwzględnieniem przeliczenia na złote.

Powstałe na skutek wahania kursów walutowych różnice będą wykazane w PIT-8C, wystawianym przez domy maklerskie. Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w 2010 roku, jeśli są osiągane w walucie obcej, podlegają przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Taki sam kurs odniesienia należy stosować do przeliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych w walucie.

Jak mówi Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, jeśli w wyniku różnic kursowych inwestor osiągnie w złotych dochód, to powstaje nie tylko dochód podatkowy, ale również finansowy zysk z waloru.

Dlatego też w PIT-38 składanym przez indywidualnych inwestorów uwzględnione powinny być transakcje przeliczone na złote. Informację PIT-8C domy maklerskie przekazują podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym w terminie do końca lutego, natomiast podatnicy składają PIT-38 do końca kwietnia (w tym roku 2 maja).

PRZYKŁAD

Jak prawidłowo wyliczyć różnice kursowe przy obrocie akcjami

Inwestor zakupił akcje spółki za 1 tys. euro przy kursie średnim euro 3,8 zł. Następnie sprzedał te akcje za 1,2 tys. euro przy kursie średnim euro 3,95 zł.

Podatnik osiągnął dochód wynikający ze wzrostu ceny sprzedawanych akcji równy 200 euro oraz wynikający ze zmiany kursu walutowego. Po przeliczeniu (4740 zł – 3800 zł) równy 940 zł.