Do 28 lutego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne są zobowiązane przekazać informację PIT-8C podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Część podmiotów wystawiła tę informację już wcześniej. Konstrukcja druku PIT-8C przewiduje też możliwość korekty (pole nr 2 w części A).

Jak mówi Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Skłodowscy, nie istnieje żadna specjalna procedura umożliwiająca żądanie zmiany otrzymanej informacji, jednak podmiot wystawiający może skorygować deklarację PIT-8C na mocy art. 81 Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Na formularzu PIT-8C wykazywane są dwa źródła przychodów, które podlegają rozliczeniu podatkowemu.

Po pierwsze wykazywane są w nim przychody z innych źródeł określone w art. 20 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Przepis ten zawiera katalog otwarty i wymienia między innymi alimenty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, dotacje inne niż rozpoznawane jako przychód z działalności gospodarczej – wykazywane w części D. Podatnik osiągający przychody ma obowiązek wykazać je w zeznaniu PIT-36.

Zdaniem Katarzyny Ryszard, podmioty mają obowiązek sporządzić PIT-8C, gdy dokonują przysporzenia na rzecz osoby fizycznej i jednocześnie nie są wskazanie jako płatnicy. Obowiązek ten zostaje wyłączony, jeżeli przysporzenie mieści się w katalogu przychodów zwolnionych wymienionych w art. 21, art. 52, 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po drugie w PIT-8C wykazywane są dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, realizacji praw wynikających ze sprzedaży udziałów w spółkach mających osobowość prawną i wkładów do spółdzielni określonych w art. 30b – wykazywane w części E. Podatnik ma obowiązek wykazać je w zeznaniu PIT-38. W takim przypadku PIT-8C sporządzają głównie domy maklerskie.

Brak otrzymania korekty informacji nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania przychodów we właściwej wysokości w zeznaniu rocznym.

Ważne!

Informacja PIT-8C dokumentuje m.in. przychody uzyskane z inwestycji giełdowych lub z tzw. innych źródeł (np. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje i subwencje, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów z pracy)