W ciągu roku firma zbyła akcje.

– Jak w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią wykazać wynik na tej operacji – pyta pani Iwona z Radomia.

Mirosław Mitrenga, biegły rewident, młodszy menedżer w dziale audytu Deloitte, zwraca uwagę na art. 48b i załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W tym przepisie podany jest zakres informacji wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych, ale ustawa nie precyzuje klasyfikacji do odpowiednich linii rachunku. Dlatego możemy skorzystać z krajowego standardu rachunkowości nr 1.

– Wynik na zbyciu akcji stanowi różnicę między przychodem ze zbycia akcji a ich wartością bilansową – przypomina nasz rozmówca.

Podkreśla, że nie jest on przepływem pieniężnym, wpływa jednak na wynik finansowy. Dlatego w rachunku przepływów sporządzanych metodą pośrednią podlega ujęciu w pozycji A.II.4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (strata ze znakiem dodatnim, zysk ze znakiem ujemnym). Wpływy ze zbycia aktywów finansowych stanowią wpływ z działalności inwestycyjnej, a zatem jeżeli jednostka otrzymała środki pieniężne, to kwotę tę należy wykazać w linii B.I.3 Wpływy z aktywów finansowych.