Podatnicy wychowujący dzieci prowadzące własną działalność gospodarczą w praktyce w niewielu wypadkach skorzystają z ulgi prorodzinnej. Będzie to zależało przede wszystkim od formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności.

Jeżeli są to zasady ogólne (skala podatkowa), to w przypadku dzieci pełnoletnich do ukończenia 25 lat zastosowanie będzie miało kryterium dochodowe.

Z ulgi nie będzie można zatem skorzystać, jeżeli roczny dochód dziecka w 2010 r. przekroczył 3089 zł (trzeba pamiętać, że limit ten nie ma zastosowania ani do dzieci małoletnich, ani do dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek).

Jeżeli zatem firma dziecka opodatkowana na zasadach ogólnych przyniosła dochód przekraczający dozwolony próg, to nie ma możliwości odliczenia ulgi.

Limit 3089 zł nie odnosi się do dochodów dzieci z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych 19-proc. podatkiem liniowym lub w formie zryczałtowanej, tj. kartą podatkową bądź ryczałtem ewidencjonowanym.

W takim wypadku zastosowanie ma szczególny przepis, który wyłącza stosowanie ulgi prorodzinnej, i to bez względu na wysokość dochodów dziecka. Wynika to z art. 27f ust. 7 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Jak wyjaśnia Marlena Kucińska, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Marlena Kucińska, przepis ten nakazuje odpowiednie stosowanie do dzieci art. 6 ust. 8 i 9 ustawy o PIT.

– W konsekwencji z ulgi prorodzinnej nie można skorzystać, jeżeli do dziecka w roku podatkowym miały zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem liniowym, tonażowym, a także przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych – wylicza Marlena Kucińska.

Podkreślić należy, że zakaz odliczania ulgi w tych przypadkach dotyczy wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i małoletnich. Istotne jest również to, że ulga jest wyłączona nawet w sytuacji, gdy dziecko w 2010 r. faktycznie żadnego dochodu nie uzyskało, a tylko zgłosiło w urzędzie skarbowym szczególną formę opodatkowania.

Zgodnie z przepisami to nie uzyskanie dochodów, ale już samo podleganie ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym bądź przepisom o podatku liniowym (tonażowym) wyłącza możliwość korzystania z preferencji.

Marlena Kucińska zwraca uwagę, że w jednym tylko wypadku przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nie wyłączają prawa do ulgi, przy czym nie chodzi tu o przychody z działalności gospodarczej.

Wyjątek ten dotyczy przychodów uzyskiwanych z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Tego rodzaju dochody dziecko może uzyskiwać i nie mają one wpływu na odliczenie ulgi, bez względu na ich wysokość.

Dochody z firmy dziecka

Dochody opodatkowane według skali podatkowej – jest ulga, gdy dochód nie przekroczył 3089 zł

Dochody opodatkowane podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową – brak ulgi