Firma wynajmuje kilka lokali. W ostatnim czasie dla jednego z nich nie znalazła jednak najemcy.

– Czy można rozliczyć odpisy od lokalu przeznaczonego na wynajem, który nie jest w danym okresie wynajmowany – pyta Małgorzata z Łodzi.

Zgodnie z art. 22a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przedsiębiorca ma prawo amortyzować m.in. budynki, budowle i lokale będące odrębną własnością, o ile stanowią jego własność, są wykorzystywane w działalności lub przedsiębiorca oddaje je do używania osobie trzeciej na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

– Lokal stanowiący własność podatnika będzie spełniał wszystkie przesłanki opisane w tym przepisie – wskazuje Piotr Kościańczuk, dyrektor w Kancelarii Skłodowscy.

Jeśli więc podatnik prowadzi działalność gospodarczą, to wartość początkową lokalu stanowiącą podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22g ustawy o PIT stanowią z reguły cena zakupu lokalu lub koszt jego wytworzenia. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h od miesiąca następnego po wprowadzeniu lokalu do ewidencji środków trwałych do dnia jego całkowitego umorzenia. Amortyzacji dokonuje się według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Dla lokali mieszkalnych 1,5 proc. rocznie, dla lokali niemieszkalnych 2,5 proc. rocznie.

Problematyczne może być, czy podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne za okres, w którym lokal pozostawał pusty. Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT zezwala na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W opinii Piotra Kościańczuka niewątpliwie w przypadku przerwy w wynajmie mamy do czynienia z sytuacją zachowania źródła przychodów. Nie można jedynie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieużywanych z powodu zaprzestania działalności.

Jednak w tym przypadku przedsiębiorca nie chce rezygnować z dotychczasowej działalności, a jedynie czynniki zewnętrzne, tj. czasowy brak najemcy, powodują, że lokal nie jest używany. W takim przypadku nie ma przeszkód w dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych za okresy, w których lokal pozostaje bez najemcy.

1,5 proc. wynosi stawka amortyzacyjna dla lokali mieszkalnych