Podatnik złożył wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Jednak urząd skarbowy rozpoczął egzekucję.

– Czy wniosek o przyznanie ulgi w spłacie zaległości podatkowej wyłącza egzekucję – pyta pan Krzysztof z Płocka.

Paweł Nocznicki, doradca podatkowy, starszy konsultant Accreo Taxand, odpowiada, że doręczenie podatnikowi decyzji ostatecznej (lub decyzji, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności) stanowi dla organu egzekucyjnego podstawę do wszczęcia na wniosek wierzyciela (organu podatkowego) egzekucji zaległości podatkowych z niej wynikającej.

Wnioskowanie o ulgę

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) organ podatkowy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może m.in. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Niestety – jak zauważa Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w KPMG – często dochodzi do sytuacji, w której urzędy skarbowe po otrzymaniu wniosku podatnika o rozłożenie na raty zapłaty zobowiązania podatkowego wszczynały postępowania egzekucyjne, uzasadniając swoją decyzję brakiem przepisów, które by takiego postępowania zabraniały.

Brak przepisów oznacza, że złożenie wniosku o rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty lub odroczenie terminu płatności zobowiązania podatkowego nie daje gwarancji, że organ podatkowy przed zakończeniem postępowania w sprawie tego wniosku nie dokona wszczęcia egzekucji zaległego podatku.

– Będzie tak nawet w przypadku podatników, którzy spełniają wszystkie przesłanki do przyznania tej ulgi – ostrzega Grzegorz Grochowina.

Ekspert uważa, że takie działanie urzędów skarbowych narusza zasadę celowości i niezbędności zastosowania środka egzekucyjnego.