Przedsiębiorca, który używa auta w ramach leasingu operacyjnego, montując instalację gazową dokona inwestycji w obcym środku trwałym.

Jak wyjaśnia Wojciech Piotrowski, doradca podatkowy w Firmie Doradczej KPMG, w takim przypadku montaż instalacji gazowej będzie dla podatnika jego środkiem trwałym. Wynika to z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Instalacja gazowa będzie podlegać amortyzacji na podobnych zasadach co inne środki trwałe. Jednak w przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych podatnicy mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne.

– W przypadku samochodów osobowych okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy – dodaje Wojciech Piotrowski.

W sytuacji gdy przedsiębiorca używa samochodu na podstawie umowy leasingu finansowego, wtedy dokonuje on odpisów amortyzacyjnych od auta.

Jak tłumaczy Wojciech Piotrowski, w tym przypadku zamontowana instalacja gazowa stanowić będzie ulepszenie środka trwałego, która spowoduje wzrost wartości użytkowej samochodu mierzonej m.in. kosztami jego eksploatacji. Wynika to z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT.

Oznacza to, że jeżeli auto będące już w trakcie amortyzacji zostało ulepszone, jego wartość początkową należy powiększyć o koszt instalacji gazowej. Amortyzacja będzie kontynuowana od takiej zwiększonej wartości początkowej, nie zmieni się natomiast okres ani stawka amortyzacji.

Doradca podatkowy zaznacza, że jeśli montaż instalacji gazowej (ulepszenie) nastąpi jeszcze przed wprowadzeniem auta do ewidencji, a wydatki na ulepszenie stanowić będą co najmniej 20 proc. wartości początkowej, okres amortyzacji można ustalić samodzielnie, z tym że nie może on być krótszy niż 30 miesięcy.

Bez względu jednak na rodzaj umowy leasingu, jeżeli wartość początkowa inwestycji w obcym środku trwałym, albo dokonanego w nim ulepszenia nie przekracza 3,5 tys. zł, podatnik może nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, a wydatki poniesione na instalację gazową będą stanowić koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania instalacji do używania.

Jak amortyzować instalację gazową

● Koszt wyższy niż 3,5 tys. zł:

a. Leasing operacyjny

– Instalacja stanowi inwestycję w obcym środku trwałym

– Podatnik amortyzuje instalację

b. Leasing finansowy

– Instalacja stanowi ulepszenie samochodu

– Wzrost wartości początkowej samochodu o koszty instalacji gazowej i kontynuacja amortyzacji

● Koszt niższy niż 3,5 tys. zł

a. Wydatki na instalację są kosztem