Firma, która kupiła stację uzdatniania wody, niezbędną do prowadzonej działalności, musi ustalić wartość tej budowli dla celów podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) podstawę opodatkowania budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych jest to ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli od budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jak wyjaśnia Adam Hellwig, starszy menedżer w PricewaterhouseCoopers (biuro w Katowicach), w przypadku, w którym podatnik nie jest w stanie określić wartości budowli dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości (czyli wartości brutto środka trwałego dla celów podatku dochodowego bądź wartości rynkowej budowli, jeżeli od danej budowli nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych), wójt, burmistrz lub prezydent miasta powołuje biegłego, który ustala tę wartość.

Przysługuje jednak prawo obrony. Adam Hellwig wyjaśnia, że podatnik może zakwestionować wycenę dokonaną przez biegłego, przedstawiając konkurencyjną wycenę biegłego.

Wyjaśnijmy, że stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2 proc. i jest liczona od wartości. Zaniżenie wartości budowli oznacza, że do gminy wpłynie mniej pieniędzy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, określając możliwość wyceny wartości budowli przez biegłego, zabezpiecza więc gminy przed utratą wpływów.

Ważne

Organ podatkowy w decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości weźmie pod uwagę wartość ustaloną przez biegłego