Od lipca na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie inwestorzy mogą zawierać transakcje krótkiej sprzedaży według nowych zasad.

Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych, która pozwala zarabiać na spadkach kursów cen. Zasady zawierania umowy pożyczki zostały uregulowane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).

Brak precyzyjnych przepisów

Mimo że krótka sprzedaż na szerszą skalę funkcjonuje dopiero od lipca, to technika ta nie jest zupełnie nowa na polskim rynku (wcześniej umowę pożyczki papierów wartościowych regulowało odpowiednie rozporządzenie ministra finansów). Tymczasem wciąż brakuje przepisów podatkowych, które dostatecznie regulowałyby opodatkowanie tego typu transakcji.

Jak mówi Hanna Pobudkiewicz, dyrektor biura rozliczeń w Domu Inwestycyjnym BRE Banku, duża grupa inwestorów niejednokrotnie uwzględniała zysk i stratę na transakcjach krótkiej sprzedaży w swoich deklaracjach, a BRE w informacjach PIT-8C.

– Krótka sprzedaż była traktowana jak otwarcie pozycji i podatkowo wykazywana w PIT-8C, o ile w danym roku podatkowym nastąpiło odkupienie – wyjaśnia.

Jej zdaniem przy sporządzaniu druków PIT-8C za 2010 rok w BRE stosowany będzie podobny model rozliczenia, choć pewne wątpliwości mogą pojawić się w przypadku transferu papierów między rachunkami maklerskimi.

Rozliczenie pożyczkobiorcy

Obowiązujące w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) rozwiązania w zakresie sprzedaży krótkiej odnoszą się tylko do sytuacji pożyczkodawcy, i to też w sposób ogólny.

Zdaniem Marka Kozaczuka, radcy prawnego w Kancelarii Dewey & LeBoeuf Grzesiak, rozliczenie krótkiej sprzedaży powinno następować na takich samych zasadach jak rozliczenie zwykłej sprzedaży.

W typowym przypadku inwestor pożycza papiery wartościowe, sprzedaje je na giełdzie, następnie odkupuje po kursie niższym od kursu nabycia i zwraca w uzgodnionym terminie. Wtedy dochód powstaje w wysokości różnicy pomiędzy przychodem ze zbycia a kosztem z tytułu nabycia.

Jak wyjaśnia Karolina Szmit, ekspert podatkowy w CMS Cameron McKenna, negatywne skutki podatkowe dla inwestora pożyczkobiorcy mogą pojawić się w sytuacji, kiedy dokona on zbycia pożyczonych papierów wartościowych, ale nie dokona ich nabycia i zwrotu w przewidzianym umową terminie. Obowiązek podatkowy dla takiego inwestora powstaje w dniu, w którym zwrot miał nastąpić.