Dokumentem, który obecnie reguluje działanie jednostek administracji podatkowej, jest zarządzenie nr 13 ministra finansów z 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. nr 7, poz. 55 z późn. zm.). Ponieważ akt ten się zdeaktualizował, resort postanowił wprowadzić nowe przepisy. W projekcie nowego zarządzenia wprowadzono regulacje, które pozwolą urzędom skarbowym na skuteczniejszą kontrolę podatników. Ma ją zapewnić wyodrębnienie w urzędach skarbowych wyspecjalizowanych komórek, które zajmą się analizą danych, a następnie typowaniem podmiotów do kontroli.

Zadaniem komórki analiz i planowania będzie monitorowanie, w jaki sposób osoby fizyczne i prawne wywiązują się z obowiązków podatkowych, oraz określenie ryzyka uchylania się od opodatkowania. Dokładna analiza tych danych pozwoli na wyselekcjonowanie podatników, którzy powinni być objęci szczególnym nadzorem organu podatkowego, a także tych, którzy takiej kontroli nie wymagają.

Ponadto nowe przepisy zakładają wyłączenie zadań związanych z orzekaniem o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z różnych komórek orzeczniczych w urzędach i izbach skarbowych i powierzenie ich jednemu działowi. Ma to zapewnić m.in. jednolitość decyzji.