Podatnicy ponoszący wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z adaptacją (remontem) mieszkań do potrzeb niepełnosprawności mogą utracić podwójną preferencję podatkową, tj. możliwość odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT oraz uzyskania zwrotu VAT na materiały budowlane. Wprawdzie dziś otrzymanie takiego zwrotu zobowiązuje podatnika do pomniejszenia ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym, jednak w praktyce przepis ten ma zastosowanie, gdy ulga odliczana jest za ten sam rok, w którym podatnik uzyskał zwrot. Biorąc pod uwagę, że wniosek o zwrot można składać w dowolnym czasie, a termin na dokonanie zwrotu do niedawna wynosił pół roku, a obecnie cztery miesiące, to w dużej części przypadków rok poniesienia wydatków na adaptację mieszkań nie pokrywa się z rokiem zwrotu VAT. W konsekwencji podatnik korzysta podwójnie. Zmianę tej sytuacji przewiduje projekt komisji Przyjazne Państwo. Modyfikuje on art. 45 ust. 3a ustawy o PIT, co skutkować będzie koniecznością doliczenia do dochodów kwoty otrzymanej ulgi, w przypadku gdy podatnik nawet w kolejnych latach otrzyma zwrot VAT z tytułu poniesienia wydatków na zakup tych samych materiałów budowanych.

Podwójna korzyść

Zdaniem Andrzeja Ossowskiego, adwokata z Kancelarii Adwokackiej A. Ossowski, działanie komisji Przyjazne Państwo pozwoliło na ujawnienie dodatkowego przywileju podatkowego. Z jednej strony wydatek w kwocie brutto może zostać uwzględniony w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu rocznym, a jednocześnie podatnik może wystąpić o zwrot naliczonego w fakturze VAT w innym roku niż ten, w którym skorzystał z tej ulgi, oraz taki zwrot uzyskać.

– Działania takie, jako mające podstawę w przepisach, są legalne, a urząd skarbowy nie ma podstaw do odmowy uwzględnienia wniosku podatnika o zwrot VAT na materiały budowlane – komentuje ekspert.