Umowa cash poolingu polega na koncentrowaniu środków pieniężnych na wspólnym rachunku grupy i zarządzaniu nimi poprzez kompensowanie przejściowych nadwyżek jednych podmiotów z niedoborami innych. Uczestnicy wyznaczają pool leadera (podmiot zarządzający systemem), który zapewnia im środki finansowe na pokrycie sald ujemnych. Natomiast na jego rachunek przekazywane są nadwyżki, w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników.

Problem z rozliczeniem podatku pojawia się w przypadku, gdy jednym z uczestników umowy jest spółka niebędąca polskim rezydentem. Jeżeli na rachunek takiej spółki, jako pool leadera, przekazywane są odsetki wypłacane przez polskiego podatnika, na podstawie art. 21 ustawy o CIT powstanie obowiązek potrącenia w Polsce podatku u źródła, z zastrzeżeniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zwolnienie odsetek z podatku u źródła, zawarte w umowach międzynarodowych, dotyczy jedynie sytuacji, gdy są one wypłacane na rzecz ostatecznego odbiorcy (właściciela odsetek). Organy podatkowe i sądy administracyjne uznają natomiast, że sam fakt fizycznego przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami uczestników umowy cash poolingu i rachunkiem pool leadera nie powoduje, że pool leader staje się rzeczywistym odbiorcą należności.

Jak wynika z orzeczenia WSA z 19 marca 2009 r. (sygn. akt ISA/Gd 817/08), wypłata odsetek przez polskiego podatnika na rzecz zagranicznego pool leadera podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem u źródła według stawki wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w zależności od kraju siedziby poszczególnych uczestników cash poolingu, którym należą się odsetki. Bez znaczenia dla rozliczeń podatku dochodowego pozostaje kwestia kraju siedziby pool lidera.