Komisja Przyjazne Państwo proponuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu ukrócenie organom podatkowym nadużywania instytucji wzywania do osobistego stawiennictwa podatników do urzędu w ramach toczącego się postępowania. Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej w tej sprawie został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Zobowiązuje ona organy podatkowe do stosowania w pierwszej kolejności wezwania do składania wyjaśnień na piśmie. Konieczność osobistej wizyty w urzędzie ma być ograniczona jedynie do przypadków, gdy jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Dodatkowo organ podatkowy będzie musiał dołożyć starań, aby wezwanie do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności przez podatnika osobiście nie było dla niego uciążliwe.

Zdaniem Rafała Mikulskiego, adwokata w MDDP, wprowadzenie zasady subsydiarnego wzywania do osobistego stawiennictwa podatników w postępowaniu należy ocenić pozytywnie. Według eksperta ograniczy to przypadki dowolnego i często nieuzasadnionego przymuszania strony do wizyty w urzędzie skarbowym.

– Na organie podatkowym będzie spoczywało wykazanie przesłanki niezbędności takiego wezwania – podkreśla Rafał Mikulski.

Ponadto przyjęcie wyjaśnień w miejscu pobytu osoby, która z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny nie może stawić się w urzędzie, będzie możliwe tylko wtedy, dy pozwolą na to okoliczności obiektywne. Wyeliminuje to przypadki, gdy na przykład osoba hospitalizowana mogła, być przesłuchana przez organ podatkowy, mimo przeciwwskazań medycznych.