Decyzje wydane przez naczelnika urzędu skarbowego nie są wymagalne, a podatnik może odwołać się od nich do dyrektora izby skarbowej. W wielu przypadkach organ II instancji nie jest w stanie wydać nowej decyzji w czasie, który pozostał do uznania zobowiązania za przedawnione. Jeżeli podatnik skorzysta z prawa do odwołania, urzędnicy, by uniknąć przedawnienia, wydają postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności swojej decyzji. Zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek zapłaty podatku, a bieg przedawnienia zostaje przerwany. Jeśli zasadność postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostanie zakwestionowana, podatnik nie będzie mógł powołać się na przedawnienie. Zdaniem ekspertów takie działanie narusza prawo.

Natychmiastowa wykonalność

Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek zapłaty podatku nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż trzy miesiące. Stosuje się to, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Złożenie przez podatnika odwołania od decyzji I instancji nie oznacza, że podjął on działania uniemożliwiające zapłatę podatku w przyszłości.

Podatnik, który zdecydował się złożyć odwołanie, jest w efekcie karany za złożenie odwołań i przewlekłość postępowania przed organami podatkowymi.

Uznanie w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie może oznaczać dowolności działania. Musi być oparte na całokształcie okoliczności faktycznych i prawnych.