Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu w ciągu ośmiu miesięcy od dnia bilansowego, na który sporządzono roczne sprawozdanie jednostki dominującej. Gdy rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, ostatnim dniem na zatwierdzenie będzie 31 sierpnia.

Daniel Szlachciak, starszy menedżer w dziale audytu Ernst & Young, przypomina, że zatwierdzając sprawozdanie skonsolidowane, należy pamiętać o upewnieniu się, że dokonano eliminacji obrotów, sald oraz zysków wewnątrzgrupowych. Czytelnik sprawozdania oczekuje informacji oczyszczonej z transakcji zawieranych wewnątrz holdingu.

Według eksperta w rozbudowanych grupach kapitałowych wymaga to wprowadzenia skomplikowanego systemu uzgadniania sald i obrotów i bywa najbardziej pracochłonnym etapem konsolidacji.

– Największym wyzwaniem dla służb finansowych jest poprawne rozliczenie transakcji przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że zarządy niekiedy przyjmują dla celów konsolidacji wartości księgowe ze sprawozdań jednostkowych spółek zależnych. Jest to sprzeczne z MSSF 3, który, podobnie zresztą jak ustawa o rachunkowości, wymaga ujęcia w sprawozdaniu skonsolidowanym możliwych do zidentyfikowania w spółce przejmowanej aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych w ich wartości godziwej na dzień przejęcia kontroli.

Jak wyjaśnia Daniel Szlachciak, oznacza to przede wszystkim przeprowadzenie dokładnej analizy majątku nabywanej spółki oraz zaangażowanie rzeczoznawców do jego wyceny. Często wiąże się to z rozpoznaniem aktywów, które nie są wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu spółki zależnej, takich jak znaki towarowe, prawa do rynku, patenty czy też listy klientów.