W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przedsiębiorcy lub interesem publicznym organ podatkowy może rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Przedsiębiorca, który chce z tej możliwości skorzystać, musi złożyć pisemny wniosek.

W razie wydania takiej decyzji nowym terminem płatności jest dzień, w którym, zgodnie z decyzją organu podatkowego, powinna nastąpić zapłata odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo poszczególnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami.

Jeśli jednak w terminie określonym w decyzji przedsiębiorca nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się termin pierwotny.

Jeśli więc wysokość zaległości podatkowej określono decyzją organu, termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli przepisy określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin taki jak w poprzednim przypadku.

Jeżeli podatnik sam oblicza i wpłaca podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami, powinna nastąpić wpłata.

14 dni

Termin zapłaty

Podatnik, który otrzymał decyzję organu podatkowego ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego, ma 14 dni na jej zapłatę

EWA CIECHANOWSKA

ewa.ciechanowska@infor.pl