Organy rejestrujące pojazdy mają obowiązek informowania organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych o pojazdach czasowo wycofanych i ponownie dopuszczonych do ruchu.

Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 13 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. nr 31, poz. 209). Rozszerza ono ponadto zakres danych, które powinny zawierać informacje o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przekazywane zarówno organowi właściwemu w sprawach podatku od środków transportowych, jak i naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby nabywcy pojazdu.

Od dziś dane muszą zawierać dodatkowo numer PESEL lub REGON zbywcy i nabywcy.