ANALIZA

Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT, której projekt przygotowało Ministerstwo Finansów, wprowadza znaczne uproszczenia w zakresie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym. Dzięki zmianom w przepisach unijnych również w polskiej ustawie o VAT od 2010 roku muszą znaleźć się regulacje, które będą wskazywały, że za nieterminowy zwrot podatku należy wypłacić odsetki.

Dziś przepisy nie wspominają nic o odsetkach, a polski fiskus nagminnie przedłuża procedurę zwrotu podatku. Czasem trwa ona nawet do dwóch lat, a powinna sześć miesięcy.

Zwroty bez odsetek

Zdaniem ekspertów dzisiejsza nieterminowość zwrotów VAT podmiotom z UE, które nie wykonują w Polsce czynności opodatkowanych, wynika z braku przepisu o konieczności wypłaty odsetek za przekroczenie tego terminu. Paweł Jabłonowski, szef Departamentu Podatkowego Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, podkreśla, że brak tych regulacji nie oznacza, że obowiązku zapłaty odsetek nie ma. Należy mieć tu na uwadze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którym obowiązek wydania decyzji spoczywa na władzach podatkowych w okresie do sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym kierunku powinna zmierzać interpretacja przepisów polskiego rozporządzenia, które nie przewiduje zapłaty odsetek w przypadku opóźnień w zwrocie VAT.

– Dyrektywa Rady 2008/9/ WE z 12 lutego 2008 r. jest na tyle jasna i bezwarunkowa, że można powoływać się na nią wprost, a zatem powinna być podstawą dla podatników o ubieganie się o zaległe odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu – wyjaśnia Paweł Jabłonowski.

Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, dodaje, że w wielu sprawach można zaobserwować praktykę przeciągania postępowania poprzez dopatrywanie się nawet najdrobniejszych uchybień formalnych, niemających znaczenia z punktu widzenia zasadności zwrotu.

Do niedawna organy podatkowe nie czuły się zobowiązane do kończenia postanowień o zwrot w terminie 180 dni.

– W ostatnich miesiącach pojawiło się jednak wiele orzeczeń sądowych, zgodnie z którymi w przypadku nieterminowego zwrotu podatku zagranicznemu podatnikowi przysługują odsetki za zwłokę – zwrot taki jest traktowany jak nadpłata – argumentuje Przemysław Skorupa.

Takie podejście sądów wymusi na fiskusie szybsze kończenie postępowań jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy.