Zgodnie z przepisami unijnymi przedsiębiorcy będą musieli dokonywać rejestracji w systemie EORI (wspólnotowy system rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych).

Dotyczyć to będzie osób, które w ramach swojej działalności zajmują się działaniami objętymi przepisami prawa celnego, na których ciąży obowiązek dokonania pisemnego (elektronicznego) zgłoszenia celnego i/lub złożenia przywozowej lub wywozowej deklaracji skróconej.

W związku z tym Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, który określa właściwość miejscową dokonywania czynności rejestracji i aktualizacji dla podatników, którzy muszą rejestrować się i posługiwać numerem EORI.

Dla przedsiębiorców mających miejsce zamieszkania bądź siedzibę w Polsce właściwość organów celnych będzie ustalać się według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI.

Dla podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium UE, właściwość miejscową ustala się według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność albo planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.