Sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone przez organ do tego zobowiązany (np. zgromadzenie wspólników), musi zostać złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 15 dni od podjęcia uchwały w tym zakresie. Za niewypełnienie tego obowiązku odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki (np. zarząd).

Paweł Zaczyński, starszy konsultant w dziale audytu PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że niezłożenie sprawozdania w ustawowym terminie stanowi naruszenie ustawy o rachunkowości. Wiąże się więc z sankcjami karnymi, którymi są kara grzywny, ale również kara ograniczenia wolności.

Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z kodeksem karnym grzywnę w takim przypadku wymierza się nie kwotowo, lecz w stawkach dziennych. Przy czym stawka dzienna nie może być wyższa niż 2 tys. zł. Z kolei kara ograniczenia wolności może wiązać się z ograniczeniem swobody w zmianie miejsca pobytu stałego lub wykonaniem pracy wcześniej wskazanej przez sąd. Skazany ma również obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

– Ponadto zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejonowy dysponuje środkami prawnymi mającymi na celu przymuszenie kierownika jednostki do wykonania ciążącego na nim obowiązku – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że jednym z nich jest nałożenie grzywny w wysokości do 1 tys. zł. Jeśli jej trzykrotne nałożenie nie przyniosło efektu, sąd rejonowy może ponawiać grzywnę już bez ograniczenia kwotowego.

Paweł Zaczyński podkreśla, że środki te stosuje się niezależnie od kar przewidzianych w kodeksie karnym.

Przypomnijmy, że w przypadku spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostatecznym terminem zatwierdzenia sprawozdania jest 30 czerwca. W tym przypadku sprawozdanie musi być złożone do 15 lipca.