Stratę poniesioną na giełdzie można odliczyć tylko od dochodów, których źródłem są kapitały pieniężne podlegające rozliczeniu w zeznaniu PIT-38. Nie ma możliwości rozliczenia straty poniesionej w związku z inwestycjami w akcje czy instrumenty pochodne z dochodami z innych źródeł, tj. np. ze stosunku pracy czy praw autorskich. Zasada w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) określa, że przychody z kapitałów pieniężnych są odrębnym źródłem przychodów i nie podlegają łączeniu z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali ani z dochodami z działalności gospodarczej.

O wysokość straty ze źródła przychodów poniesioną w roku podatkowym można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. O giełdową stratę za 2008 rok wykazaną w PIT-8C podatnik może pomniejszyć dochód uzyskany w latach 2009–2013.

Jeśli podatnik w 2008 roku poniósł stratę na giełdzie, ale nie zamierza ponownie inwestować w kolejnych latach, nie będzie mógł rozliczyć tej straty z dochodami innymi niż podlegającymi rozliczeniu w PIT-38, tj. z odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z dochodami z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

5 lat można rozliczać giełdową stratę dla celów podatkowych