W prawie podatkowym obowiązuje ogólna zasada: opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody. Wyjątek stanowią dochody, które są wymienione w ustawie o PIT jako zwolnione z podatku (są to art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT) oraz te, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłami przychodów są m.in. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta. Natomiast przychodami co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Opisane zasady dotyczą także emerytów, rencistów i byłych pracowników. Na podstawie wybranych świadczeń otrzymywanych przez te osoby od byłych pracodawców wskażemy dziś obowiązki podatkowe.

Ważne

W celu określenia podstawy opodatkowania nie łączy się przychodów, lecz dochody. Dla potrzeb rozliczenia PIT ustawodawca nakazuje traktować każde ze źródeł przychodu oddzielnie, przypisanie zaś przychodu do konkretnego źródła przychodu ma istotne znaczenie dla wymiaru podatku

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w Tygodniku Podatkowym.