INTERPELACJA

Przychody pochodzące z dotacji rozwojowych korzystają ze zwolnień z podatku dochodowego. Zwolnienia te reguluje 21 ust. 1 pkt 47c oraz art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Pierwszy z nich zwalnia z podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, natomiast drugi – dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8664) wyjaśniło wątpliwości dotyczące zwolnienia z opodatkowania wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych.

Jak wskazało MF, dotację rozwojową na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego może otrzymać jedynie beneficjent, na podstawie stosownej decyzji lub umowy. W konsekwencji zwolnienie podatkowe obejmuje wyłącznie dotacje rozwojowe otrzymane przez beneficjenta na realizację projektu. Sfinansowanie z tych środków np. wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania określonych czynności przy realizacji projektu nie skutkuje zwolnieniem tych przychodów z podatku.

MF wyjaśniło, że w świetle ustawy finansowanie projektów w ramach pespektywy finansowej 2007–2013 odbywa się poprzez udzielanie dotacji rozwojowych, które otrzymują: jednostki sektora finansów publicznych, inne podmioty będące beneficjentami tych środków oraz podmioty, którym w ramach programu operacyjnego została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów (instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące). Natomiast przez pojęcie beneficjent należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.