INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8505) wypowiedziało się w sprawie opodatkowania wynagrodzenia syndyków masy upadłości, podtrzymując stanowisko z 30 grudnia 2004 r. (PP10-812-1022/04/MR/3545).

Zdaniem MF działalność prowadzoną przez syndyka należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Resort przyznaje, że przy wykonywaniu swojej funkcji syndyk podlega ustawie i najważniejsze decyzje musi konsultować z sędzią komisarzem i radą wierzycieli, ale w podstawowym zakresie wykonywania swoich obowiązków jest samodzielny. Sąd nie jest związany z syndykiem więzami tworzącymi stosunek prawny, jaki istnieje między zlecającym a zleceniobiorcą w zakresie wynagrodzenia, warunków pracy oraz odpowiedzialności zleceniodawcy. Sąd jako organ władzy powołuje syndyka i określa jego wynagrodzenie. Nie pokrywa jednak kosztów wynagrodzenia i nie ponosi odpowiedzialności ani za działania, ani za szkodę wynikającą z czynności podejmowanych przez syndyka. W ocenie MF należy uznać, że czynności syndyka wykonującego powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym podlegają VAT według zasad ogólnych.

Zdaniem resortu, uwzględniając fakt, że interpretacja ogólna ministra finansów w tym zakresie została wydana już przeszło cztery lata temu, nie ma uzasadnienia do twierdzenia, że kwestia opodatkowania syndyków nie została dostatecznie rozstrzygnięta oraz że organy podatkowe różnie ją interpretują.