JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER: Podatnik zamierza nabywać bezpośrednio od producenta ze składu podatkowego na terytorium kraju biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych. Od tych paliw podatek akcyzowy zostanie zapłacony przez producenta (podmiot prowadzący skład podatkowy), zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. Nabyte ze składu podatkowego biokomponenty stanowiące samoistne paliwo podatnik będzie sprzedawał podmiotom wykorzystującym je bezpośrednio do napędu silników spalinowych lub podmiotom dokonującym odsprzedaży tych biokomponentów. Czy wskazane biokomponenty będą zwolnione z akcyzy?

ODPOWIEDŹ MINISTRA: Zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – w wysokości 1680 zł/1000 l, z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych biokomponentów.

Warunkiem stosowania zwolnienia od akcyzy biokomponentów stanowiących samoistne paliwo jest jedynie spełnienie wymagań jakościowych określonych dla tych wyrobów w odrębnych przepisach. Jednocześnie dla przedmiotowego zwolnienia od akcyzy nie zostały określone inne warunki, od których dodatkowo uzależnione byłoby stosowanie tego zwolnienia.

Jednak warunkiem stosowania przedmiotowego zwolnienia jest również objęcie biokomponentów stanowiących samoistne paliwo procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji korzystające ze zwolnienia biokomponenty stanowiące samoistne paliwo muszą być produkowane w składzie podatkowym lub być wprowadzane na terytorium kraju z zastosowaniem tej procedury. W przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwo znajdujących się w składzie podatkowym na terytorium kraju zwolnienie od akcyzy, którego istotą jest de facto obniżenie należnej kwoty akcyzy, ma zastosowanie wówczas, gdy są one wyprowadzane z tego składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podmiot, który uprzednio je nabył lub wyprodukował. Wyprowadzenie biokomponentów ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy rodzi obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, dlatego też, co do zasady, tylko ten podmiot może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia od akcyzy (realizowanego poprzez odliczenie od należnej do zapłaty kwoty akcyzy kwoty zwolnienia w wysokości 1680 zł/1000 l).

W sytuacji więc gdy akcyza zostanie zapłacona przez podmiot prowadzący skład podatkowy (w związku z wyprowadzeniem biokomponentów stanowiących samoistne paliwo ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy), to nie powstanie już obowiązek podatkowy z tytułu późniejszej sprzedaży tych biokomponentów przez podmiot, który nabył je ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

W przedstawionym przypadku na podatniku nabywającym ze składu podatkowego na terytorium kraju biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, od których akcyza została zapłacona przez ich producenta (podmiot prowadzący skład podatkowy), nie ciąży obowiązek naliczenia i zapłaty akcyzy od tych biokomponentów.

Interpretacja indywidualna ministra finansów z 7 kwietnia 2009 r. (nr AE2/ 8012/5/ CCA/08/09/2111)