Przedsiębiorca korzystający z kredytu podatkowego musi wykazać w zeznaniu podatkowym dochód bądź stratę odnotowane za rok zwolnienia. Dochód taki nie podlega jednak łączeniu z dochodami z innych źródeł i nie jest opodatkowany.

Zasady rozliczenia

Przykładowo podatnicy korzystający z kredytu podatkowego w 2008 roku w zeznaniu podatkowym PIT-36 za ten rok (w roku korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca musi być opodatkowany na podstawie skali podatkowej) wykażą kwotę uzyskanego dochodu, nie dokonując jego łączenia z innymi dochodami, np. ze stosunku pracy. W ubiegłym roku z kredytu podatkowego mogli korzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2006 roku (jeżeli w tym roku prowadzili działalność krócej niż 10 miesięcy) albo w 2007 roku (jeżeli firma w tym roku działała co najmniej 10 miesięcy).

Samo rozliczenie kredytu podatkowego następuje w zeznaniach składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia. W zeznaniach podatnik wykazuje po 20 proc. dochodu uzyskanego w roku zwolnienia z podatku. Przedsiębiorcy, do których ma zastosowanie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczają kredyt podatkowy na formularzu PIT-36 - jeżeli są opodatkowani na ogólnych zasadach, albo PIT-36L, jeżeli wybrali opodatkowanie według jednolitej stawki liniowej. Kwotę objętą doliczeniem należy najpierw wykazać w PIT/Z, a dopiero później w zeznaniu podatkowym.