Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno ustawy o PIT, jak i o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o CIT. Wydatki na nabycie gruntów lub prawa użytkowania wieczystego gruntów są kosztem uzyskania przychodów dopiero w przypadku jego odpłatnego zbycia.

Ministerstwo Finansów w interpelacji (nr 8174) wypowiedziało się w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez producentów ceramiki budowlanej na nabycie gruntów lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów przeznaczonych na potrzeby eksploatacji surowca wykorzystywanego w produkcji.

MF wskazało, że zgodnie z powszechną zasadą prawa podatkowego grunt, który został nabyty dla celów prowadzenia działalności gospodarczej i służy jej w okresie dłuższym niż rok, stanowi niepodlegający amortyzacji środek trwały, ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie MF nie ma podstaw prawnych do stosowania innych reguł zaliczania do kosztów uzyskania przychodów gruntów nabytych przez producentów, w tym producentów ceramiki budowlanej na potrzeby eksploatacji surowca (kopalin) wykorzystywanego do produkcji przez te podmioty.

Resort podkreślił, że złoża kopalin stanowią część składową nieruchomości i są objęte prawem własności właściciela gruntu, zatem nie mogą stanowić odrębnego przedmiotu ani prawa własności, ani użytkowania wieczystego. Z kopalin zalegających w gruncie korzysta właściciel gruntu i jemu przysługuje prawo do wydobywania kopalin, a także prawo dokonywania czynności rozporządzających, uprawniających inne osoby do wydobywania kopalin. Wydobyte kopaliny traktować należy jako produkt przeznaczony do sprzedaży (wydobycie kopalin na sprzedaż) bądź półprodukt poddany w kolejnym etapie produkcji dalszej obróbce. Wydatki poniesione na pozyskiwanie kopalin będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży kopaliny lub wytworzonych z niej materiałów budowlanych. W żadnym przypadku sprzedaży kopalin lub wytworzonych z tych kopalin produktów nie następuje odpłatne zbycie gruntu.