Dochody z tytułu inwestycji w papiery wartościowe lub instrumenty pochodne, jak również odsetki od środków pieniężnych na koncie bankowym obciążone są 19-proc. stawką podatku bez względu na miejsce ich uzyskania. Oznacza to, że osoba, która inwestowała za granicą, uzyskane dochody zobowiązana jest rozliczyć w polskim zeznaniu.

Podstawowe zasady rozliczenia są podobne, jak w przypadku dochodów uzyskiwanych wyłącznie w Polsce. Regulacje dotyczące sposobu opodatkowania zagranicznych dochodów kapitałowych, zarówno tych obciążonych 19-proc. liniowym podatkiem, jak i tych objętych podatkiem 19-proc. podatkiem zryczałtowanym, stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podatek zagraniczny

W przypadku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających, jeżeli osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w 2008 roku osiągnęła je zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, to dochody te łączy i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą. Podobną regułę stosuje się w przypadku dochodów uzyskiwanych wyłącznie poza granicami Polski.

Jeżeli osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce osiąga również (lub wyłącznie) dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza Polską, a dochody te nie są zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. Od podatku obliczonego od sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Kwotę podatku obliczoną według stawki 19 proc. od łącznych dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą należy pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, a następnie podzielić przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego za granicą i w Polsce. Tak obliczoną kwotę podatku zapłaconego za granicą należy wpisać w części D deklaracji PIT-38. Do zeznania PIT-38 dołączyć należy załącznik PIT/ZG, w którym w części C.3 wykazać trzeba uzyskane dochody oraz podatek zapłacony za granicą.

Dochód uzyskany za granicą wykazuje się we właściwej deklaracji podatkowej po przeliczeniu na złote. Przeliczenie następuje według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Z kolei koszty poniesione w walutach obcych przelicza się według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.