Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą we własnym domu lub mieszkaniu, musi wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości według stawek przewidzianych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzący działalność jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Stanowi tak ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Artykuł 3 ust. 1 ww. ustawy określa, że podatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś ma dom lub mieszkanie, to jest podatnikiem i musi zapłacić podatek od nieruchomości.

Ustawa określa też, ile i kiedy trzeba zapłacić podatku.

Podatek liczy się od powierzchni użytkowej budynków lub ich części. W przypadku prowadzenia działalności we własnym domu lub mieszkaniu problem polega na tym, że trzeba określić, w których pomieszczeniach prowadzona jest działalność gospodarcza, a w których osoba mieszka. Ustalenie takie jest konieczne, bowiem podatnik ma obowiązek złożyć w swojej gminie (tej, na terenie której znajduje się dom lub mieszkanie) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Taką informację trzeba złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku, gdy zaistniało zdarzenie, które ma wpływ na wysokość opodatkowania. Mówiąc wprost, jeśli podatnik zacznie prowadzić działalność w domu, to ma 14 dni na poinformowanie o tym fakcie gminy. Wzór informacji można dostać bezpośrednio w gminie lub ściągnąć z jej strony internetowej.

Wysokość podatku ustala wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, informując o tym podatnika w decyzji.

Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane i zmieniają się co roku. Zależą od tego, na jaki cel wykorzystywany jest dom lub mieszkanie. Maksymalne stawki określa minister finansów, jednak to, jaka stawka obowiązuje w danej gminie, określa rada gminy.

Jeśli podatnik nie zapłaci lub stwierdzi, że nie ujawni, że prowadzi działalność w domu, musi liczyć się z tym, że może przyjść do niego kontrola podatkowa. Kary są surowe.

Zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego, kto uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia organowi podatkowemu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu łącznie.

Ważne!

Jeśli podatnik zaczyna prowadzić działalność w domu lub mieszkaniu, ma 14 dni na pisemne poinformowanie o tym fakcie władz samorządowych