Ostatnim dniem na rozliczenie PIT przedsiębiorców - zarówno opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i liniowym PIT - jest 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Zatem PIT za 2008 rok trzeba złożyć najpóźniej 30 kwietnia 2009 r. przed północą.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysłać za pośrednictwem poczty. Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego. Korzystając z usług innych operatorów lub np. poczty zagranicznej, datą złożenia zeznania będzie data wpływu pisma do urzędu skarbowego.

Poza danymi identyfikacyjnymi podatnika przy wypełnianiu deklaracji rocznych warto szczególnie uważnie wypełniać części poświęcone dochodom/stratom z poszczególnych źródeł przychodów.

W PIT-36 na wpisanie tych danych przeznaczona jest część D zeznania. Wiersz trzeci poświęcony jest pozarolniczej działalności gospodarczej. W kol. b należy wykazać przychody z tego źródła, tj. przychody należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W kolumnie tej należy również wykazać kwoty zwiększające przychód z tytułu utraty przez podatnika prawa do ulg inwestycyjnych. W kol. c należy wykazać koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które nie mogą być za koszty podatkowe uznane. W kol. d należy obliczyć kwotę dochodu jako różnicę sumy przychodów (kol. b) i kosztów uzyskania przychodów (kol. c). W kol. e kwotę straty oblicza się, jeżeli koszty uzyskania przychodów (kol. c) przekraczają sumę przychodów (kol. b). W kol. f należy wykazać kwotę należnych zaliczek za rok podatkowy.

Podobnie, jak przy PIT-36 również w PIT-36L część D zeznania poświęcona jest dochodom/stratom ze źródeł przychodów. W części tej podatnicy wykazują przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód (bądź stratę) oraz należne zaliczki na podatek dochodowy.