Podatnik przez część roku przebywał w Holandii. Przez kolejną w Polsce. Nie wie, gdzie ma rozliczyć swoje dochody za 2008 rok.

- Co trzeba wziąć pod uwagę, ustalając miejsce zamieszkania na terytorium RP - pyta pan Maciej z Konina.

Przepisy ustawy o PIT definiują miejsce zamieszkania w Polsce, potrzebne do rozliczeń podatkowych. Od miejsca zamieszkania zależą bowiem obowiązki wobec fiskusa.

Zgodnie z tymi przepisami osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która:

● posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

● przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Warto też wiedzieć, że za dochody (przychody) osiągane w Polsce uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

● pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

● działalności wykonywanej osobiście na terytorium Polski, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce,

● położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Podatnik musi więc ustalić, gdzie w 2008 roku było jego miejsce zamieszkania. Pierwszeństwo ma tu ustalenie centrum interesów osobistych, tzn. istotne jest, gdzie przebywa rodzina podatnika, gdzie ma on mieszkanie itp. Gdy wszystkie te czynniki będą znajdować się w Polsce, podatnik w kraju podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli musi rozliczać się ze wszystkich uzyskanych w danym roku dochodów w Polsce, również tych zagranicznych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).