Podatnika za 2008 rok rozliczył płatnik. W PIT-40 pracodawca wykazał nadpłatę. Jednak podatnik został zwolniony z pracy.

- Czy obowiązek wypłaty nadpłaty wynikającej z PIT-40 po rozwiązaniu umowy o pracę przejdzie na urząd skarbowy - pyta pan Krzysztof ze Szczecina.

Nie. Rozwiązanie umowy o pracę nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zwrotu należnej pracownikowi kwoty, stąd zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia na formularzu PIT-40 ciąży nadal na pracodawcy.

Roczne obliczenie podatku płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Gdy z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym.

W przypadku niedopełnienia przez płatnika tych czynności obowiązek zwrotu nadpłaty nie przechodzi na organ podatkowy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).