STAN FAKTYCZNY

Spółka prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej wystąpiła o interpretację prawa. W jej ocenie w sytuacji, gdy częściowo poniesiono wydatki przed dniem uzyskania zezwolenia oraz po tym dniu, wydatkiem kwalifikującym się do objęcia pomocą z tytułu kosztów nowej inwestycji jest wartość nieruchomości z dnia dokonania transakcji i przeniesienia praw własności, bez względu na faktyczną datę dokonania zapłaty. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdził to stanowisko. Jednak organ II instancji zweryfikował je, wskazując, że interpretacja nie mogła odnosić się do przepisów rozporządzenia dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej.

UZASADNIENIE

Spór o zakres interpretacji trafił na wokandę sądu. I Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał skargę spółki za uzasadnioną. Jak podkreślił sąd, Ordynacja podatkowa nie zawiera ani w swej części zwanej słowniczkiem, ani też w oddzielnych przepisach merytorycznych definicji nie tylko prawa podatkowego, ale również pojęcia samego podatku. Definiuje tylko, w swej części słowniczkowej, w art. 3 pkt 1 pojęcie ustawy podatkowej oraz w art. 3 pkt 2 pojęcie przepisu prawa podatkowego.

W ocenie sądu utożsamianie przez dyrektora izby skarbowej pojęcia prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14a par. 1 Ordynacji podatkowej, z pojęciem ustaw prawa podatkowego, o których mowa w art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jest nieuprawnione. Pod pojęciem prawa podatkowego należy rozumieć wszelkie normy prawne zarówno ustawowe, jak i wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, które regulują wszystkie elementy konstrukcyjne, tj. podmiotowe i przedmiotowe podatku. Powołany w podstawie prawnej uchylonego postanowienia przepis reguluje zwolnienie od tego podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zwolnienie to adresowane jest do pewnej tylko grupy przedsiębiorców, tj. do prowadzących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych, i co więcej, wykonujących tę działalność na podstawie zezwolenia. Skoro zatem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu i zmieniające je rozporządzenie Rady Ministrów z 30 marca 2004 r. regulują m.in. kwestie szczegółowo związane z przyznawaniem zwolnienia podatkowego, to w tym zakresie przepisy tego rozporządzenia stanowią normy prawa podatkowego, do których zastosowanie winny mieć przepisy art. 14a par. 1 Ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 12 kwietnia 2007 r., niepublikowany

SYGN. AKT I SA/Rz 633/06

Aleksandra Tarka