Zwrot VAT można uzyskać wyłącznie na wniosek złożony w urzędzie skarbowym. Składa się go nie częściej niż raz w roku, bez względu na liczbę inwestycji oraz stopień ich realizacji. Indywidualny inwestor ubiegający się o zwrot może napisać wniosek samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Wzór oznaczony symbolem VZM-1 (wraz z drukami załączników VZM-1A oraz VZM-1B) można pobrać ze strony resortu www.mf.gov.pl. Wzór ten nie ma jednak charakteru urzędowego, zatem nie ma również obowiązku jego stosowania. Osoba, która woli napisać wniosek samodzielnie, powinna pamiętać, aby dane inwestora, czyli imię i nazwisko, NIP, adres zamieszkania, a w przypadku małżonków - obojga małżonków oraz wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek (będzie to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania). We wniosku należy określić rodzaj poniesionych wydatków, rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycją. Wnioskodawca samodzielnie oblicza kwotę zwrotu zgodnie z ustawowymi wytycznymi. W przypadku osób, które w latach 2004-2005 nie korzystały z ulg mieszkaniowych w PIT na zakup tych samych materiałów budowlanych kwota zwrotu wynosi 68,18 proc. kwoty VAT zawartego w ich cenie, jednak nie więcej niż:

• 12,295 proc. z kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. i ceny 1 mkw. - jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę albo

• 12,295 proc. z kwoty stanowiącej iloczyn 30 mkw. i ceny 1 mkw. - jeżeli inwestycja nie wymagała pozwolenia na budowę.

Jeżeli wnioskodawca korzystał z ulg mieszkaniowych z tytułu wydatków na zakup tych samych materiałów budowlanych, kwota zwrotu wynosi 55,23 proc. kwoty VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, jednak maksymalnie 9,959 proc. z kwoty stanowiącej powyższy iloczyn.

Inwestor ubiegający się o zwrot z tytułu remontu niewymagającego pozwolenia na budowę powinien także opisać we wniosku zakres prac. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur potwierdzających zakup materiałów budowlanych, a ponadto: kopie pozwolenia na budowę albo kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, jeżeli inwestycja nie wymagała pozwolenia.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim mogą złożyć wniosek wspólnie lub odrębnie. Małżonkowie muszą jednak pamiętać, że kwota zwrotu dotyczy ich obojga. Ustalając jej wysokość, muszą także uwzględniać zwrot VAT uzyskany zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli przed zawarciem małżeństwa osoba fizyczna otrzymała rekompensatę, to obliczoną kwotę zwrotu pomniejsza o kwoty uprzednio otrzymane. Natomiast w przypadku, gdy w czasie trwania małżeństwa lub do momentu orzeczenia separacji osoba fizyczna otrzymała zwrot, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, to przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza o 50 proc. kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli małżonkowie składali wspólny wniosek o zwrot, lub kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli wniosek składany był odrębny wniosek.

WYPŁATA KWOTY ZWROTU

Zwrot VAT przyznawany jest w drodze decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu. Decyzja wydawana jest w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a pieniądze trafiają do inwestora w terminie 25 dni od jej wydania. W przypadku wniosków niebudzących wątpliwości zwrot dokonywany jest w wysokości określonej we wniosku, bez wydawania decyzji. W tym wypadku termin wypłaty kwoty zwrotu wynosi 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.