Do 30 kwietnia podatnicy, którzy w 2008 roku uzyskali przychody z kapitałów pieniężnych, w szczególności dokonali zamkniętych transakcji na maklerskich instrumentach finansowych, są zobowiązani rozliczyć się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Obowiązek ten wynika z art. 45 ust. 1a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy powinni złożyć zeznanie nie tylko o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, lecz także poniesionej straty. Służy do tego formularz PIT-38, w którym uwzględnia się przychody z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy.

Przepisy przewidują możliwość odliczenia straty poniesionej w roku podatkowym z tytułu zbycia papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych oraz z realizacji praw z nich wynikających od dochodu z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Artykuł 9 ust. 3 i ust. 6 ustawy o PIT określa, że wysokość obniżenia dochodu w którymkolwiek z tych lat nie może jednak przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty. Dotyczy to także strat związanych z objęciem udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W rozliczeniu przychodów uzyskanych w 2008 roku podatnik będzie mógł uwzględnić te nierozliczone straty wykazane w zeznaniach za lata 2003-2007. Z kolei straty wykazane w zeznaniu za 2008 rok będą mogły być rozliczone z dochodami osiągniętymi w latach 2009–2013.

Niezłożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) ze źródeł przychodów podlegających rozliczeniu w PIT-38 oraz podanie danych niezgodnych z rzeczywistością skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową.