Podatnicy, którzy uzyskali w 2007 roku przychody z inwestowania na giełdzie, muszą je rozliczyć na specjalnym formularzu PIT-38. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia m.in. papierów wartościowych.

Trzeba pamiętać, że formularz PIT-38 jest formularzem specjalnym, w którym wykazuje się ściśle wskazane rodzaje dochodów. Jeżeli transakcje na giełdzie to tylko dodatkowe źródło dochodu, a podatnik pracuje na etacie czy prowadzi działalność gospodarczą, będzie musiał wypełnić dwa zeznania. Zeznanie dotyczące dochodów z pracy np. PIT-37 oraz PIT-38. Tylko osoby, dla których giełda była jedynym źródłem zarobku, złożą jeden formularz PIT-38.

Podatek od sprzedaży akcji

Podatek od sprzedaży akcji podatnik płaci od dochodu, czyli od różnicy między przychodem ze zbycia a kosztami uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa razy ilość papierów wartościowych). Należą do nich także inne, związane z nabyciem akcji, wydatki poniesione przez podatnika, takie jak m.in. prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży, koszty obsługi przez biuro maklerskie, koszty związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów.

Jeżeli zysk był mały, po odjęciu kosztów może okazać się, że podatnik nic nie zarobił, a nawet stracił na inwestycji giełdowej.

Rozliczenie straty

Taką stratę można rozliczyć w kolejnych zeznaniach podatkowych. Zgodnie z przepisami, o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.

Podatnicy, którzy w latach 2002-2006 wykazali straty i wszystkich jeszcze nie odliczyli, mają prawo zrobić to także w zeznaniu za 2007 rok. Przypomnijmy, że odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów podlegających w latach 2002-2006 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia:

•  papierów wartościowych,

•  pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

•  pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,

•  udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Rozliczenie straty dotyczy także strat związanych z objęciem udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Ważne!

Termin na złożenie formularza PIT-38 jest taki sam jak dla innych zeznań rocznych, czyli upływa 30 kwietnia

JAK TO ZROBIĆ...

Jak wpisać do PIT straty z lat ubiegłych

PROBLEM Podatnik sprzedał akcje w 2006 roku, ale ze stratą, której część może uwzględnić także w zeznaniu w 2007 roku. Jak powinien wypełnić PIT.

ROZWIĄZANIE Podatnik musi wypełnić PIT-38. Straty z laty ubiegłych - w tym przypadku z 2006 roku - powinien wpisać w poz. 28. Kwota ta jednak nie może przekroczyć kwoty dochodu podawanego w poz. 26, a także 50 proc. kwoty straty. Podstawą obliczenia podatku jest zatem kwota z poz. 26 pomniejszona o straty wykazane w poz. 28 - po zaokrągleniu do pełnych złotych. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 19 proc.

Trzeba pamiętać, że w rocznych zeznaniach zarówno podstawę obliczenia podatku (poz. 29), jak i podatek należny (poz. 34) zaokrągla się do pełnych złotych. Zatem końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy należy pominąć, zaś końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Na przykład 2300,49 zł w zaokrągleniu wyniesie 2300 zł, a dla 2300,50 zł zaokrąglenie wyniesie 2301 zł.