Informację PIT-8C o zrealizowanych transakcjach giełdowych w 2008 roku otrzymuje każdy klient domu maklerskiego, niezależnie od tego, czy jako prywatny inwestor prowadzi jeszcze działalność gospodarczą. Do indywidualnej oceny osoby fizycznej należy, czy uzyskany przychód z papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych stanowić będzie odrębne źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, czy też będzie kwalifikowane jako źródło przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Przychody uzyskane m.in. z operacji na instrumentach giełdowych w odniesieniu do osób fizycznych zaliczane są do odrębnie opodatkowanego źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. W szczególności opodatkowanie dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających reguluje art. 30b ust. 1 ustawy o PIT.

Jak tłumaczy Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Dochodów tych, jak wyjaśnia Katarzyna Ryszard, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy (tj. dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej) oraz art. 30c ustawy (tj. dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi stawką 19 proc.).

Tym samym oznacza to, że jeżeli nawet jednym z przedmiotów działalności przedsiębiorcy nie jest inwestowanie w instrumenty finansowe, natomiast nadwyżki pieniężne inwestuje on na rynku kapitałowym, to uzyskany w ten sposób przychód stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód ten opodatkowany jest odrębnie 19-proc. stawką podatku i podlega wykazaniu w zeznaniu PIT-38.

W przypadku więc podatników prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskujących przychody z inwestowania na giełdzie lub z innych papierów wartościowych możliwe jest złożenie dwóch zeznań rocznych. Równocześnie z zeznaniem PIT-38 złożą zeznanie PIT-36 lub PIT-36L. Zeznanie PIT-36 będą składać przedsiębiorcy, którzy byli opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali. Natomiast PIT-36L złożą opodatkowani 19-proc. podatkiem liniowym.

38 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT