Jak zmieniało się stanowisko organów podatkowych i sądów w zakresie premii wypłacanych w związku z osiągniętym poziomem obrotów?

Do 2009 roku organy podatkowe w interpretacjach stały na stanowisku, że premia pieniężna, wypłacona kontrahentowi z tytułu zrealizowanego obrotu, stanowi odpłatne świadczenie usług. Otrzymujący premię był obowiązany do wystawienia faktury VAT.

Obecnie organy podatkowe twierdzą, że wystawca faktury nie świadczy na rzecz kontrahenta żadnej usługi, a otrzymana premia stanowi rabat obniżający wartość konkretnych dostaw i powinna być udokumentowana fakturą korygującą, pomniejszającą obrót.

Odmienne było natomiast stanowisko sądów administracyjnych. Uznawały one, że wypłacenie premii pieniężnej, która nie odnosi się do konkretnej dostawy, nie podlega VAT, gdyż nie dochodzi do świadczenia usług. Jednocześnie premia powinna być udokumentowana notą uznaniową wystawioną przez udzielającego premię lub notą obciążeniową wystawianą przez otrzymującego premię.

Jakie to miało skutki dla podatników?

Niejednolite stanowisko organów podatkowych i sądów spowodowało, że część podmiotów dokumentowała otrzymanie premii fakturą, a inne – notami księgowymi.

Firmy zobowiązane, zgodnie z wiążącą je interpretacją podatkową, do wystawiania faktur VAT, miały wątpliwości, czy mogą przyjąć od kontrahenta notę dokumentującą otrzymanie premii, a z kolei podmioty nieposiadające takiej interpretacji i wystawiające noty nie chciały ryzykować, odliczając VAT od otrzymanych faktur dokumentujących wypłaconą premię.

Czy problem ten rozwiązuje jedna z ostatnich uchwał NSA?

Wątpliwości dotyczące opodatkowania premii na gruncie VAT powinna rozwiać uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FPS 2/12). Wynika z niej, że wypłata kontrahentowi premii pieniężnej z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania. Oznacza to, że udzielane premie pieniężne powinny być dokumentowane fakturami korygującymi.

Uchwała nie powinna jednak rodzić negatywnych konsekwencji dla podatników, którzy do tej pory wystawiali noty księgowe. Bezpiecznie mogą też się czuć podatnicy, którzy nadal będą wystawiać faktury korygujące zgodnie z treścią uzyskanych interpretacji indywidualnych.