W ciągu 10 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego przez właściwy organ spółki należy przesłać go do urzędu skarbowego. Czy można to zrobić drogą elektroniczną?

Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do końca czerwca muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2012 rok. Podatnik CIT nie może jednak przesłać tego raportu za pomocą systemu e-deklaracje.

Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 246, poz. 1817 z późn. zm.), nie przewiduje takiego rozwiązania.

Czy w dokumentach składanych w formie papierowej pojawiają się błędy?

Tak. Najczęściej zdarza się, że podatnicy nie załączają odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. Podmioty często też składają raporty po upływie 10 dni od daty ich zatwierdzenia.

Jakie są kary za niewypełnienie tego obowiązku w odpowiednim czasie?

Niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego skutkuje możliwością pociągnięcia osoby odpowiedzialnej za niedopełnienie obowiązku w trybie art. 56 par. 4 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem karze podlega ta osoba, która mimo ujawnienia przedmiotu i podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu deklaracji lub informacji.

Za takie wykroczenie skarbowe grozi grzywna wymierzana przez urząd skarbowy w formie mandatu w wysokości od 150 zł do 3 tys. zł.