Z końcem czerwca minie pół roku od wprowadzenia przepisów o opodatkowaniu akcyzą węgla. Ile podmiotów korzysta z możliwych zwolnień w tym zakresie?

Regulacje dotyczące zwolnień z akcyzy dla wyrobów węglowych zawartych w ustawie o podatku akcyzowym przewidują możliwość skorzystania z nich przez: podmioty biorące udział w obrocie wyrobami węglowymi, czyli pośredniczące podmioty węglowe oraz podmioty zużywające.

Zgodnie z danymi zawartymi w elektronicznej Ewidencji Pośredniczących Podmiotów Węglowych na 21 maja 2012 r. w urzędach celnych w Katowicach, Bielsku-Białej, Rybniku i Częstochowie zarejestrowanych było 2178 pośredniczących podmiotów węglowych. Jednocześnie, jak wynika z liczby zatwierdzonych ewidencji wyrobów węglowych na terenie właściwości miejscowej wymienionych naczelników, występują 492 podmioty zużywające, które korzystają ze zwolnienia. Jednak liczba ta nie zawiera zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, gospodarstw domowych.

Czy podatnicy pamiętają o wszystkich obowiązkach, które pozwalają na korzystanie ze zwolnień?

Podmioty zużywające, które złożyły zgłoszenia rejestracyjne, przedkładają naczelnikowi urzędu celnego do oplombowania ewidencje prowadzone w formie papierowej. Obowiązek ten wynika z par. 5 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. nr 160, poz. 1075 z późn. zm.).

Ponadto pośredniczący podmiot węglowy, który wystawił dokument dostawy, musi sporządzać miesięczne zestawienia wystawionych dokumentów dostawy. Podmioty te przekazują właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie, stosowne zestawienia dokumentów dostawy.

A jak przebiega składanie deklaracji od akcyzy na węgiel?

W przypadku powstania obowiązku podatkowego od wyrobów węglowych, a więc w sytuacji braku możliwości skorzystania ze zwolnienia z akcyzy, podatnicy zobowiązani są, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (z pewnymi wyjątkami).

Do 26 marca 2012 r. podatnicy byli zobowiązani do złożenia pierwszych deklaracji od wyrobów węglowych AKC-WW.

Czy pojawiły się jakieś problemy?

Zauważano kłopoty w przeliczaniu wartości opałowej stanowiącej podstawę opodatkowania oraz w zaokrągleniach kwot podatku akcyzowego. Problem stanowiła również stawka podatku akcyzowego. Stwierdzono ponadto nieprawidłowości w wypełnianiu części D deklaracji AKC-WW, stanowiącej oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, zwłaszcza w polu 111, gdzie podpis składa sam podatnik lub osoba przez niego upoważniona.

Wszelkie problemy i wątpliwości podatników są na bieżąco wyjaśniane. W urzędach celnych odbywają się szkolenia i spotkania poświęcone tematyce opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych.