Rozmawiamy z Mariuszem Włodarczykiem, członkiem zarządu BZ WBK Leasing.

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która umożliwia uzyskanie urządzenia lub samochodu bez konieczności jego zakupu za gotówkę. Występują dwa podstawowe rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Na czym polega pierwszy z nich?

Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy, to leasingowany przedmiot będzie częścią aktywów leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu w tym przypadku będą odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania.

Zaletą tego rodzaju finansowania jest brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem jest, aby umowa została podpisana na czas określony ustalony między stronami.

A co się dzieje po zakończeniu okresu leasingu?

Dany przedmiot przechodzi na własność korzystającego za symboliczną cenę i można go wykorzystywać dalej w firmie lub odsprzedać z zyskiem.

Czy trzeba na coś uważać przy tej formie leasingu?

W przypadku leasingu finansowego cały VAT od sumy płatności leasingowych należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą leasingową, co dla wielu firm, szczególnie tych rozpoczynających dopiero działalność, może okazać się sporym wyzwaniem. Z kolei dla innych firm ten sposób naliczenia VAT stanowi dogodną metodę rozliczenia własnego podatku należnego.

Ważną kwestią dotyczącą leasingu finansowego jest również to, że podlega on opodatkowaniu stawką VAT właściwą dla przedmiotu leasingu. Wybór tej formy leasingu będzie zatem korzystny dla podmiotów sprzedających swoje towary lub usługi, które są zwolnione z VAT lub które inwestują w urządzenia objęte stawką VAT niższą od 23 proc. Dobrym przykładem jest tutaj leasing urządzeń medycznych.

Czy to prawda, że leasing finansowy niesie jeszcze dodatkową korzyść w odniesieniu do maszyn i urządzeń o niskiej stawce amortyzacji?

Tak. Jeżeli umowa będzie zawarta na okres minimum 5 lat, to korzystający może zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne równe wartości finansowanego urządzenia w okresie umowy leasingu, a nie np. przez 10 lat, gdyby stosował standardowe zasady amortyzacji.

Dla większości przedsiębiorców pod względem podatkowym korzystniejszy od leasingu finansowego jest leasing operacyjny. Dlaczego?

W przypadku tej formy finansowania to firma leasingowa ujawnia przedmiot w swoich aktywach i to ona jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów całą opłatę wstępną oraz wszystkie raty leasingowe, a także opłaty związane z bieżącą eksploatacją przedmiotu leasingu. Powoduje to możliwość szybszego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem pojazdu lub maszyny, z uwagi na to, że okres umowy leasingu jest najczęściej krótszy od okresu, w którym dany środek trwały podlega amortyzacji.

Aby uzyskać korzyści z leasingu operacyjnego, muszą być spełnione warunki przewidziane w ustawach podatkowych: umowa leasingu musi być zawarta na czas określony i trwać minimalnie 40 proc. czasu amortyzacji środka trwałego, co np. w przypadku samochodu osobowego daje nam minimum dwa lata. W związku z tym leasing operacyjny zalecany jest firmom, które zakładają, że okres użytkowania przedmiotu będzie krótszy od okresu jego całkowitej amortyzacji.

Jak w tym przypadku rozliczać VAT?

W przypadku leasingu operacyjnego VAT jest naliczany wraz z każdą opłatą leasingową, co powoduje, że zapłata podatku – w porównaniu z zakupem przedmiotu – jest także rozłożona dla przedsiębiorcy w czasie.