Rozmowa z Krzysztofem Gilem, doradcą podatkowym w Deloitte, pełnomocnikiem podatnika przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

W unijnym dzienniku urzędowym 6 sierpnia został opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący niezgodności polskich regulacji z prawem wspólnotowym. Co wynika z wyroku?

Wyrokiem z 16 czerwca 2011 r. (sprawa C-212/10) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł o niezgodności z prawem unijnym opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) pożyczek otrzymywanych przez spółki kapitałowe od wspólników w latach 2007 – 2008. Uznał, że skoro Polska w momencie akcesji do UE zwolniła z podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielane spółkom przez udziałowców, to nie mogła ponownie wprowadzać ich opodatkowania w latach 2007 – 2008.

Przepisy w tym zakresie zostały zmienione dopiero ustawą z 7 listopada 2008 r., na mocy której dokonano transpozycji do prawa polskiego dyrektywy unijnej, która nakazuje zwolnić z podatku pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez wspólników (akcjonariuszy).

Czy przepisy krajowe odnoszą się do wyroków Trybunału?

Każdorazowo po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE mija jakiś czas do dnia jego oficjalnej publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Z tym terminem krajowe przepisy wiążą określone skutki prawne. Dwa najistotniejsze wynikają bezpośrednio z przepisów Ordynacji podatkowej.

Co oznacza dla polskich podatników publikacja tego wyroku?

Jeśli za okres, w którym zapłacono podatek, nie została wydana ostateczna decyzja podatkowa, to podatnikom przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału. Dochowanie terminu 30 dni od dnia publikacji sentencji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym ma znaczenie dla wysokości oprocentowania. Podatnicy, którzy dochowają tego terminu, mogą liczyć na odsetki za cały okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu. Ci, którzy się spóźnią, otrzymają je jedynie za okres do 30. dnia od dnia publikacji.

Dodatkowo wielu podatników, próbując odzyskać już stosowny podatek otrzymało ostateczną decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty. W takim przypadku mogą jednak oni domagać się wznowienia postępowania w tej sprawie. Uprawienie to jest jednak ograniczone czasowo i wynosi miesiąc od dnia publikacji sentencji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Zatem dla tych z podatników, którzy zapłacili podatek, przyszedł najwyższy czas na ubieganie się o jego odzyskanie.