Dziś wchodzi w życie druga w tym roku duża nowelizacja przepisów o VAT. Jaki cel przyświecał ustawodawcy?

Zasadniczym zamiarem rządu przy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach było wprowadzenie zmian ułatwiających i upraszczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz utrudniających wyłudzenia w systemie VAT. Ustawa zrealizowała te dwa założenia. Mam na myśli m.in. przepisy dotyczące likwidacji zabezpieczeń w imporcie dla procedur uproszczonych, a także ułatwienia dla przedstawicieli podatkowych, w tym umożliwienie agencjom celnym bycia przedstawicielem podatkowym czy bezgotówkowy zwrot podatku dla podróżnych. Wprowadzenie zasady odwróconego obciążenia w obrocie złomem powinno pomóc w ograniczaniu wyłudzeń podatkowych.

W toku prac parlamentarnych pojawiły się zagadnienia, które spowodowały zmiany wielu definicji. Jakie to będzie miało skutki?

Skutkują one modyfikacją zakresu stosowania stawki podatkowej bądź doprecyzowaniem dotychczasowych definicji. Najważniejsze z przyjętych zmian dotyczą usług portowych, usług medycznych oraz definicji ciastek świeżych. Doprecyzowano również katalog usług podlegających opodatkowaniu, wskazując wprost na przypadki tzw. odsprzedaży usług. Chodzi o sytuację, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług. Przyjęte przepisy odpowiadają na potrzeby gospodarcze zgłaszane przez podmioty gospodarcze, choć dyskusja wskazała, że część postulatów była jaskrawo niezgodna z przepisami unijnymi. To ostatnie spostrzeżenie wskazuje, że nie wszystkie propozycje mogły być przyjęte. Nowe definicje są lepsze od dotychczas obowiązujących.

Czy podatników czekają jeszcze zmiany w VAT?

Tak. Obecnie planujemy nowelizację ustawy o VAT uwzględniającą przepisy rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – przyjętego dwa tygodnie temu przez Ecofin. Przepisy tego rozporządzenia wchodzą w życie 1 lipca. Będą miały zastosowanie wprost do polskich podatników i dlatego z tą nowelizacją nie możemy zwlekać. Należy zapewnić pełną spójność ustawy o VAT z przepisami tego rozporządzenia.