Od 1 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. We wskazanym rozporządzeniu zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania m.in. dla lekarzy przedłużono jedynie do 30 kwietnia 2011 r. Tym samym od 1 maja podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej podlegają powszechnym regułom dotyczącym ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czy zastosują oni inne zwolnienia?

Do podatników świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej może znaleźć zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazane w par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. lekarze, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, nie będą zobowiązani do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przypadku lekarzy rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym zwolnienie znajdzie zastosowanie, jeżeli kwota obrotów nie będzie wyższa niż 20 tys. zł.

Jak należy rozumieć kwotę obrotu wynikającą ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

Żeby określić, jaki procent lekarzy świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia będzie podlegał wskazanemu zwolnieniu, należy rozstrzygnąć m.in., czy obrót z tytułu świadczeń wykonywanych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia należy rozumieć jako obrót wynikający ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wydaje się, że kontrowersyjna jest interpretacja zakładająca, że w przypadku świadczenia usług objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ usługa faktycznie jest świadczona na rzecz NFZ, który następnie wskazuje osoby uprawnione do uzyskania świadczenia.

Jednak przyjęcie takiej interpretacji pozwoliłoby na uznanie, że usługi świadczone w ramach kontraktu z NFZ nie są formalnie świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (pacjentów), lecz na rzecz NFZ. W konsekwencji należałoby przyjąć, że obrót ze sprzedaży usług świadczonych w ramach kontraktu z NFZ nie zalicza się do obrotu wskazanego w przedmiotowym zwolnieniu. Tym samym, jak się wydaje, lekarze świadczący usługi w ramach kontraktu z NFZ oraz świadczący usługi nieobjęte kontraktem z NFZ (np. usługi w prywatnych gabinetach na rzecz osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym) do obliczenia wysokości obrotu wskazanego w zwolnieniu (40 tys. zł) nie wliczaliby obrotu z tytułu świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ.