Co się zmieni w sposobie przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) w porównaniu z zeznaniami za 2009 rok?

W tym roku wypełnienie wniosku o przekazanie 1 proc. jest prostsze i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz wysokości kwoty. Podatnicy nie muszą już przytaczać pełnej nazwy OPP.

Podatnikom będzie łatwiej, ale organizacje będą miały dodatkowe obowiązki...

Zgodnie z nowymi regulacjami wykaz OPP będzie ogłaszany czterokrotnie. Mnister pracy musi nie później niż 15 grudnia roku podatkowego zamieścić na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na 30 listopada roku podatkowego. W wykazie tym nie uwzględnia się organizacji pożytku publicznego, które nie przekazały ministrowi w wymaganym terminie sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe. Nie znajdą się tam też OPP, w stosunku do których wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

Do 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego może ministrowi pracy złożyć pisemne zastrzeżenia do poprawności danych zawartych w takim wykazie.

A co z numerami kont, na które mają trafiać wpłaty jednoprocentowe?

Do 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym minister pracy zamieszcza w wykazie dostarczone przez ministra finansów numery rachunków bankowych zgłoszone przez OPP w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1 proc. podatku. Jeżeli wykaz nie zawiera numeru rachunku bankowego lub jest on błędny, organizacja powinna pisemnie zawiadomić do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o numerze rachunku bankowego do przekazania 1 proc. podatku.

15 lutego wykaz powinien zawierać uzupełnione numery rachunków. Do końca lutego OPP mogą jeszcze zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zastrzeżenie dotyczące poprawności numerów rachunków zamieszczonych w wykazie z 15 lutego. Kolejną ważną datą jest 15 marca, czyli dzień zatwierdzenia ostatecznego wykazu OPP.

Od 15 marca do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym w wykazie nie można już zmieniać numerów rachunków, chyba że zmiana nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

Kiedy pieniądze z 1 proc. trafią do organizacji?

Szybciej niż dotychczas. Dotyczy to zeznań za 2010 rok, takich jak: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Przekazanie pieniędzy rozpocznie się już w maju i potrwa do końca lipca (w 2009 rok był to lipiec i sierpień). To wynik skrócenia z dwóch miesięcy do jednego okresu na złożenie korekty zeznania, w której podatnik może zadeklarować 1 proc. na rzecz OPP oraz z wprowadzeniem dla wszystkich zeznań jednego terminu na przekazanie środków z 1 proc.

Nowa procedura będzie prostsza?

Zmiany te przyczynią się do lepszego funkcjonowania instytucji 1 proc. Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy wszyscy będą świadomi swoich praw i obowiązków. Dotyczy to zarówno podatników, którzy muszą pamiętać o terminowym złożeniu zeznania podatkowego oraz zapłaceniu podatku, jak i OPP, które powinny w określonym czasie dopełnić obowiązku zgłoszenia numeru rachunku bankowego i złożyć stosowne sprawozdanie.