Organizacje pożytku publicznego po 1 września 2010 r. muszą pamiętać o kilku terminach, jeśli chcą otrzymać wpłaty z 1 proc. podatku. Wpłaty te deklarują organizacjom podatnicy w rocznych zeznaniach PIT.
Ostatnia zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz innych ustaw wpłynęła na tryb przekazywania 1 proc. podatku z rocznych deklaracji podatkowych. Przy rozliczeniu za 2010 rok organizacje, które chcą otrzymywać wpłaty jednoprocentowe, muszą pilnować pewnych terminów: 30 listopada 2010 r. – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego; koniec grudnia 2010 r. – termin przedstawienia zmian w zakresie opublikowanych w wykazie Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących nazwy, adresu oraz numeru KRS organizacji; 31 stycznia 2011 r. – termin zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zmian w numerze rachunku bankowego – w przypadku gdy wykaz do 15 stycznia 2011 r. nie zawiera numeru rachunku lub numer ten jest błędny; koniec lutego 2011 r. – termin ostatecznej weryfikacji zamieszczonych na 15 lutego danych dotyczących numerów rachunków bankowych.
Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy zmiana rachunku nastąpiła z przyczyn niezależnych. Wtedy zmiany rachunku mogą nastąpić bez przestrzegania wskazanych terminów.
Pewne obowiązki mają też podatnicy, którzy chcą podzielić się częścią swojego podatku.
Warunkiem przekazania kwoty jednoprocentowej, począwszy od rozliczenia za 2010 rok, jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego.
Za zapłacony podatek uważana jest również zaległość podatkowa, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.
Ważne!
Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce (podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), składający zeznanie podatkowe w trakcie roku podatkowego, będą mogli do rozliczenia za 2010 rok wybrać organizację pożytku publicznego z wykazu tych organizacji określonego za poprzedni rok